Нолеџ Центар (Knowledge Center) е компанија која обезбедува услуги во областа на истражувања, проектен менаџмент, управување со знаење и нови технологии и стратешки менаџмент.

Комбинацијата од способности и компетенции применети во деловниот, владиниот и невладиниот сектор, како и истражувања направени на многу глобални компании, индустрии и економии допринесуваат Нолеџ Центар да биде незаменлив партнер во развојот на вашата идеја, проект или организација.

Ние целосно ги подржуваме вашите луѓе и тимови. Ние работиме со вас, за вас!