Порталот E-AUKCIJA.MK е електронска куќа за аукционирање на недвижен имот. 

Е-аукција има големо општествено влијание бидејќи отвора можности за ефикасно искористување на расположивите ресурси во недвижен имот во земјата, кои во моментов се затворени во еден прилично нетранспарентен пазар на недвижности.

Во тој контекст порталот E-AUKCIJA.MK воведува иновативно деловно решение за подобрување на пазарот во доменот на размена на недвижностите, чија главна цел е динамичен, транспарентен и отворен пазар на недвижен имот најпрвин во Македонија, а потоа и во регионот на Западен Балкан и Југоисточна Европа.

 

симни pdf >>